Medezeggenschapsraad (MR)

Laatst aangepast op 03 september 2018

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en personeel kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid van het College van bestuur: via de Medezeggenschapraad (MR) van het OBC en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

De leden van de MR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen ouders, leerlingen en personeel. De leden van de GMR worden gekozen door de medezeggenschapraden van het OBC en HPC eveneens uit de geledingen ouders, leerlingen en personeel. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de MR en/of de GMR.

De GMR behartigt de belangen van alle scholen op bovenschools niveau. Het College van bestuur en/of de directie vragen de MR en de GMR om advies of instemming over diverse zaken die de scholen van het OBC individueel of gezamenlijk betreffen. 

Contact ouders en leerlingen
De MR betrekt leerlingen en ouders graag bij de activiteiten en andere besluitvormingen rondom de MR. Het opvragen van documenten als besluitlijsten, notulen etc. verlopen via [email protected]. Overige vragen kunnen hier uiteraard ook gesteld worden.