De toelating van leerlingen tot het reguliere onderwijs op onze scholen mag niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van ouders/verzorgers. Alle in dit kader gevraagde geldelijke bijdragen zijn voor de ouders/verzorgers vrijwillig.

Ouders/verzorgers kunnen keuzes maken voor wat betreft de aangeboden voorzieningen, diensten, producten en activiteiten zonder dat de leerling geschaad wordt bij het volgen van het reguliere onderwijs in zijn opleiding. Het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige bijdragen is nooit een reden om leerlingen uit te sluiten van activiteiten!

De betalingen van de ouderbijdrage worden bij OBC Elst verricht via het systeem ‘Schoolloket’. Ouders en verzorgers ontvangen hiervoor tijdig de inloggegevens met bijbehorende instructies per e-mail.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor onze school zeer belangrijk. Zonder de financiële hulp van ouders/verzorgers kunnen we de activiteiten die buiten het reguliere programma vallen niet organiseren. Uiteraard proberen wij de kosten ervan zo laag mogelijk te houden.

Benodigde leermiddelen

De benodigde leermiddelen worden altijd voorafgaand aan een schooljaar bekend gemaakt. Denk hierbij aan een schooltas, agenda, rekenmachine, etui en schrijfgerei. De kosten hiervoor liggen tussen de 50 en 75 euro. Bij een exact pakket is in de bovenbouw havo een grafische rekenmachine nodig. Online zijn deze vanaf ongeveer 92 euro te verkrijgen.

Voorzieningen en activiteiten

  • Bijdrage voor afdelingsactiviteiten en excursies €70,-
  • Algemene ouderbijdrage* €39,50,-

*Dit bedrag is opgebouwd uit bijdragen voor o.a. ICT, de leerling- en oudervereniging, culturele activiteiten en correspondentie-/informatiekosten.

Laptops

Het is van belang dat leerlingen beschikken over een goede, betrouwbare laptop. We bieden daarom de mogelijkheid een laptop via school aan te schaffen of om deze te leasen. Beschikt de leerling al over een laptop? Dan is het van belang om rekening te houden met een aantal vereisten. Op de website is meer informatie te vinden over deze vereisten, het gebruik en de aanschaf van laptops. Er kan ook contact worden opgenomen met de administratie: administratie.elst@obcnet.nl.

Voor de algemene bestel- en informatieflyer klik hier.

Projecten, excursies en sportdagen

Het Ministerie van Onderwijs heeft de bekostiging van de cultuurkaart afgeschaft. Goed nieuws: OBC Elst schaft de cultuurkaart voor alle leerlingen aan. De overige vier culturele excursies in leerjaar 3M en 4H, in het kader van CKV, worden door de ouders/verzorgers (of in sommige gevallen de leerling zelf) bekostigd. Het gaat om €75,- per leerling voor excursies en buitenlesactiviteiten: €70,- voor de ouders/verzorgers en €5,- voor school. In de schoolgids leest u hier meer informatie over.

Eigen initiatieven

Het kan voorkomen dat een klas, in overleg met de mentor of een lesgever, een spontane activiteit organiseert waarvoor een kleine vergoeding gevraagd wordt. Wanneer uw kind voor een bepaalde activiteit vrijstelling heeft of hieraan niet kan deelnemen, worden deze kosten uiteraard niet in rekening gebracht.

Schoolloket

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar wordt per mail naar de ouders/verzorgers een Schoolloket-uitnodiging inclusief uitleg en informatie verstuurd. Hiermee kunt u inloggen en uw betalingen digitaal voldoen. Over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vooraf instemming gevraagd. Na afloop van het schooljaar vindt in de Medezeggenschapsraad een verantwoording plaats van de besteding van de binnengekomen gelden. Klik hier om direct in te loggen bij Schoolloket en klik hier voor de veel gestelde vragen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Wilt u graag de vrijwillige ouderbijdrage betallen maar bent u daartoe financieel niet in staat? Dan kunt u een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten bij uw gemeente. Deze heeft vaak een declaratiefonds voor ouders/verzorgers met een minimuminkomen.

Meer informatie is terug te vinden in de schoolgids!

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten voor uw kind te betalen, dan kunt u dus waarschijnlijk terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl

Sociaal Fonds

Alle scholen binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe kennen een beperkt Sociaal Fonds. In dit fonds is ook een kwijtscheldingsregeling opgenomen. Ouders waarvan het gezinsinkomen maximaal 130% van het wettelijk minimum bedraagt, kunnen een beroep doen op dit fonds voor een tegemoetkoming in of kwijtschelding van de kosten (voor zover die onderwijskundig gerelateerd zijn) van de afdelingsactiviteiten, excursies en de algemene ouderbijdrage. U komt bij ons alleen in aanmerking voor het Sociaal Fonds als het bij de gemeente of Stichting Leergeld niet lukt. U dient dan ook een afwijzing van deze instanties te kunnen overleggen.

Meer informatie is terug te vinden in de schoolgids!