De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. De schoolleiding overlegt met de MR alvorens belangrijke beslissingen te nemen. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht.

Ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid van het College van bestuur: via onze eigen MR en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

Verkiezingen MR en GMR

De leden van de MR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De leden van de GMR worden gekozen door de medezeggenschapraden van het OBC en HPC, uit dezelfde geledingen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de MR en/of de GMR.

Overkoepelend niveau

De GMR behartigt de belangen van alle scholen op  overkoepelend niveau. Het College van Bestuur en/of de Directie vragen de MR en de GMR om advies of instemming over diverse zaken die de scholen van het OBC individueel of gezamenlijk betreffen.

Samenstelling MR OBC ELST 2022/2023:

De MR OBC kent drie geledingen, de leerling-/ ouder- en personeelsgeleding.

Leerlinggeleding

  • Fleur Looman
  • Merdan Yilmaz

Oudergeleding

  • Mark Snijder
  • Tinka Oost

Personeelsgeleding

  • Roos Sluijters (secretaris)
  • Harro Zeelenberg (voorzitter)
  • Nick van Kleef
  • Tommy van Erp

Input

Eens in de zes weken vindt er een MR overleg plaats. In de MR zijn naast docenten en leerlingen ook ouders vertegenwoordigd. De MR betrekt ouders en leerlingen die niet in de raad zitten graag bij de activiteiten en andere besluitvormingen. Het is voor de ouders in de MR soms lastig om de achterban te vragen wat er leeft. Mede daarom vragen wij u (als ouder) om zaken die u graag wilt voorleggen aan de raad door te geven aan de oudergeleding van de MR zodat zij dit kunnen meenemen in het overleg. Dit kan via mr-ouders-elst@obcnet.nl

Voor vragen, opmerkingen en andere zaken over alles binnen school kunt u natuurlijk allereerst het beste contact zoeken met de mentor/coach, de teamleider en/of de schoolleiding.