De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. Het schoolbestuur overlegt met de MR alvorens belangrijke beslissingen te nemen. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht.

Ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid van het College van bestuur: via onze eigen MR en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

Verkiezingen MR en GMR

De leden van de MR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De leden van de GMR worden gekozen door de medezeggenschapraden van het OBC en HPC, uit dezelfde geledingen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de MR en/of de GMR.

Overkoepelend niveau

De GMR behartigt de belangen van alle scholen op  overkoepelend niveau. Het College van Bestuur en/of de Directie vragen de MR en de GMR om advies of instemming over diverse zaken die de scholen van het OBC individueel of gezamenlijk betreffen.

Samenstelling MR OBC 2020/2021:

Leerlinggeleding

 • Rein Kessels
 • Julia van Dalen
 • Demi Diephuis
 • Rosanne Botland
 • Seher Al Bana

Oudergeleding

 • Martijn Hendriks
 • Mark Snijder
 • Richard Meijer
 • André Onnink
 • Debby ten Westenend

Personeelsgeleding

 • Angela ten Bokum
 • Xandra van den Heuvel
 • Matthijs Hoekstra (voorzitter)
 • Natalie Bezu
 • Wim Tomassen
 • Roos Sluijters
 • Carlijn Brouwer
 • José van Nunen
 • Mascha Schmeink (secretaris)
 • Harro Zeelenberg

Contact ouders en leerlingen

De MR betrekt ouders en leerlingen (die niet in de raad zitten) graag bij de activiteiten en andere besluitvormingen rondom de MR. Het opvragen van documenten zoals besluitlijsten, notulen etc. verlopen via mr@obcnet.nl. Overige vragen kunnen uiteraard ook via dit mailadres gesteld worden.