De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. De schoolleiding overlegt met de MR alvorens belangrijke beslissingen te nemen. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht.

Onze scholengroep heeft per school een deelraad ingesteld. Deze raad noemen wij de DMR (deelmedezeggenschapsraad). De DMR heeft alle bevoegdheden die ook een MR heeft. Alleen functioneert de DMR enkel voor de desbetreffende school.

Personeelsleden, leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid: via onze eigen DMR en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR).

Verkiezingen DMR en GMR

De leden van de DMR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen personeelsleden, leerlingen en ouders/verzorgers. De leden van de GMR worden gekozen door de deelmedezeggenschapraden van de scholen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de DMR en/of de GMR.

Overkoepelend niveau

De GMR behartigt de belangen van alle scholen op overkoepelend niveau. Het College van Bestuur en/of de directie vragen de DMR en de GMR om advies en/of instemming over diverse zaken die de scholen individueel of gezamenlijk betreffen. Daarnaast hebben deze raden het recht op overleg, het initiatiefrecht en het informatierecht.

Samenstelling DMR OBC ELST

De DMR OBC Elst kent drie geledingen, de leerling-/ ouder- en personeelsgeleding.

Leerlinggeleding

  • Kasper Dalstra
  • Guillermo Pronk

Oudergeleding

  • Mark Snijder
  • Tinka Oost

Personeelsgeleding

  • Roos Sluijters (secretaris)
  • Harro Zeelenberg (voorzitter)
  • Nick van Kleef
  • Tommy van Erp-Kuhlman

Inbreng?

Eens in de zes weken vindt er een DMR-overleg plaats. De DMR betrekt ouders/verzorgers en leerlingen die niet in de raad zitten graag bij de activiteiten en andere besluitvormingen. Het is voor de ouders/verzorgers in de DMR soms lastig om de achterban te vragen wat er leeft. Mede daarom vragen wij u (als ouder/verzorger) om zaken die u graag wilt voorleggen aan de raad door te geven aan de oudergeleding van de DMR zodat zij dit kunnen meenemen in het overleg. Dit kan via mr-ouders-elst@obcnet.nl

Informeren

Zowel de DMR als de GMR willen graag transparant met alle belanghebbenden communiceren. De notulen zijn hier terug te vinden. Voor vragen kunt u mailen naar de secretaris van de DMR en de GMR.

DMR: dmrelst@obcnet.nl 
GMR: gmr@obcnet.nl