De deel-medezeggenschapsraad (DMR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. De schoolleiding overlegt met de DMR alvorens belangrijke beslissingen te nemen. Soms heeft de DMR adviesrecht, soms instemmingsrecht.

Sinds januari 2022 is de MR OBC “slapend” en wordt de organisatie en uitvoering per OBC-school (via deelraden) georganiseerd. Ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid van het College van bestuur: via onze eigen DMR en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe.

Verkiezingen MR en GMR

De leden van de DMR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De leden van de GMR worden gekozen door de medezeggenschapraden van het OBC en HPC, uit dezelfde geledingen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de DMR en/of de GMR.

Overkoepelend niveau

De GMR behartigt de belangen van alle scholen op  overkoepelend niveau. Het College van Bestuur en/of de Directie vragen de DMR en de GMR om advies of instemming over diverse zaken die de scholen van het OBC individueel of gezamenlijk betreffen.

Samenstelling DMR OBC ELST 2022/2023:

De DMR OBC kent drie geledingen, de leerling-/ ouder- en personeelsgeleding.

Leerlinggeleding

  • Fleur Looman
  • Merdan Yilmaz

Oudergeleding

  • Mark Snijder
  • Tinka Oost

Personeelsgeleding

  • Roos Sluijters (secretaris)
  • Harro Zeelenberg (voorzitter)
  • Nick van Kleef
  • Tommy van Erp

De DMR betrekt ouders en leerlingen (die niet in de raad zitten) graag bij de activiteiten en andere besluitvormingen rondom de MR. Het opvragen van documenten zoals besluitlijsten, notulen etc. verlopen via mr@obcnet.nl. Overige vragen kunnen uiteraard ook via dit mailadres gesteld worden.

Vragen

Voor vragen, opmerkingen en andere zaken over alles binnen school kunt u natuurlijk allereerst het beste contact zoeken met de mentor/coach, de teamleider en/of de schoolleiding. Indien gewenst kunt u ons ook benaderen via mr@obcnet.nl, geef daarbij a.u.b. duidelijk uw naam (evt. ook van uw zoon/dochter) en de betreffende locatie aan.