De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. De schoolleiding overlegt met de MR alvorens belangrijke beslissingen te nemen. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht.

Eens in de zes weken vindt er een MR overleg plaats. In de MR zijn naast docenten en leerlingen ook ouders vertegenwoordigd. De MR betrekt ouders en leerlingen die niet in de raad zitten graag bij de activiteiten en andere besluitvormingen. Het is voor de ouders in de MR soms lastig om de achterban te vragen wat er leeft. Mede daarom vragen wij u (als ouder) om zaken die u graag wilt voorleggen aan de raad door te geven aan de oudergeleding van de MR zodat zij dit kunnen meenemen in het overleg. Dit kan via mr-ouders-elst@obcnet.nl