Vanaf schooljaar 2018-2019 biedt OBC Elst een vernieuwd TOPmavo-programma aan. Dit is erop gericht mavo-leerlingen goed voor te bereiden op een eventuele overstap naar de havo, maar ook op vaardigheden die nuttig zijn bij de overstap naar het mbo. Deelname is moge­lijk vanaf leerjaar 3.

Gedurende het TOPmavo-traject krijgen leerlingen die de uitdaging willen aan­gaan, twee lessen extra per week. Aan de hand van zogenaamde ‘mysteries’ kunnen de leerlingen hun vaardigheden op allerlei terreinen verbreden en ver­diepen. Denk hierbij aan de vaardigheden plannen & organiseren, reflecteren, communiceren, samenwerken en probleemoplossend denken. Elk mysterie bevat een probleem dat de leerlingen in groepen gaan verkennen en oplos­sen. Hierbij worden zij begeleid door twee docenten die gedurende het project zullen coachen, zodat iedereen het maximale uit zichzelf kan halen.

In leerjaar 4 kunnen de leerlingen kiezen uit talentenprogramma’s die aansluiten bij de vakken die zij op de havo willen gaan volgen. Hierbij is te denken aan het vol­gen van een gecertificeerde cursus Engels of Duits of aan het verder ontwikke­len van je talenten op het gebied van Science met onderdelen uit natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Tijdens het TOPmavo-programma kunnen leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen en waarin zij zichzelf verder willen ont­wikkelen.

Neem voor meer informatie contact op met de TOPmavo-coördinator mw. T. Lozekoot. ([email protected]) of kijk op: https://www.obc-topmavo.nl/

logo Elst naam onder fc TOPMAVO DEF 300dpi