Begeleiding

Leerlingenzorg algemeen

De aan leerlingen geboden zorg kan op het OBC Elst niet los worden gezien van het onderwijstraject, wil deze recht doen aan de voorwaarden voor geïntegreerde begeleiding.

Op het Over Betuwe College Elst wordt met een zorgkaart gewerkt, waarin vermeld staat welke vorm van zorg en aanvullende begeleiding de leerlingen geboden kan worden. Voor de schematische weergave van de zorgstructuur van onze leerlingbegeleiding is het ringenmodel van Gieles ( zie figuur 1) gebruikt.

Ringenmodel
Figuur 1: Structuur leerlingbegeleiding op het OBC Elst 

De schillen van het ringenmodel zitten om de leerling heen, die met zijn individuele behoeftes centraal staat in de begeleiding. Samen met de lesgevende docenten en de mentoren vormt de leerling de 1e lijn en het hart van de ring ondanks dat de leerling hier niet in opgenomen staat. Deze wordt omgeven door een tweede schil, waarin de op school aanwezige (zorg-)specialisten staan weergegeven. De tweede ring geeft het op school aanwezige zorgteam weer. In de derde en laatste ring zijn externe instanties vertegenwoordigd die de leerling en de interne zorgspecialisten van buitenaf kunnen ondersteunen.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling, ouders en vakdocenten in de leerlingbegeleiding. Hij is op de hoogte van de begeleidingsbehoeftes van zijn leerlingen, weet welke leerling welk traject doorloopt en welke acties genomen zijn en genomen moeten worden. Verder onderhoudt de mentor ook de communicatie met de ondersteuning die is ingeroepen in de 2e en 3e zorglijn. De mentor vervult ten opzichte van de leerlingen die hij of zij begeleidt een stimulerende, ondersteunende maar ook corrigerende rol. Om de vier weken heeft de mentor overleg met de andere mentoren uit zijn kernteam en de teamleider. Tijdens dit overleg worden leerlingen of groepen van leerlingen besproken, worden de leerlingbesprekingen voorbereid en afspraken over de eventuele begeleiding van mentorleerlingen gestroomlijnd.

Groep 8:

Vanaf de brugklas vormt de mentor voor iedere leerling de spil in de begeleiding. Hij is aanspreekpunt voor de leerling, diens ouders en de andere leerkrachten die met deze leerling werken. De mentor is op de hoogte van alles wat er speelt rond de groep leerlingen die hij of zij begeleidt. Om het werk van de mentor nog beter en efficiënter te laten verlopen, worden aan het begin van elk schooljaar alle leerlingen uit de brugklassen op een aantal punten gescreend. Aanvullend op de informatie die al door de basisscholen aan ons door is gegeven, vindt het OBC Elst het heel belangrijk om van een nieuwe leerling te weten hoe hij of zij er voorstaat op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen, maar ook of hij/zij tijdens toetsmomenten faalangstig is of baat zou kunnen hebben bij hulp in de omgang met leeftijdsgenoten. Het signaleren van (leer-)problemen en het op tijd actief aanpakken hiervan, is voor het docententeam van het OBC Elst van groot belang. Onder de keuzewerktijd kunnen zwakke lezers en spellers aanvullende hulp bij het wegwerken van hun hiaten krijgen en volgen zwakke rekenaars een programma waardoorze op een prettige manier aan hun inhaalslag kunnen beginnen. Leerlingen met problemen op sociaal-emotioneel gebied kunnen na toestemming een training faalangstreductie krijgen of een cursus sociale vaardigheden volgen, verzorgd door gecertificeerde trainers. Want, zo is onze overtuiging: alleen als een leerling lekker in zijn vel zit kan hij of zij optimaal presteren!

Huiswerkbegeleiding - Lyceo

Een enthousiast en gevarieerd team begeleiders werkt samen om een fijne en huiselijke werkomgeving op te zetten voor de leerlingen om te werken én leren. Er zijn verschillende redenen waarom leerlingen bij ons op de begeleiding instromen. De prikkels thuis, afleiding door social media en games, moeite met plannen en discipline of de behoefte aan hulp en het overhoord worden. Aan de hand van een intakegesprek maken we een persoonlijk plan van aanpak, dat specifiek voor de leerling wordt samengesteld. Aan de hand van de opgestelde doelen gaan we met behulp van de Lyceo Leren Leren©-methode aan de slag met het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. In een rustige omgeving werken we samen aan het vergroten van motivatie en zelfvertrouwen, totdat de leerling zelfstandig weer verder kan. Via ons eigen systeem kan er ingezien worden wat er per middag gedaan is en welke afspraken er gemaakt zijn. We bekijken iedere leerling als individu en bekijken hoe we de leerling kunnen helpen om persoonlijk te groeien.

Huiswerkbegeleiding is maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 17.30 geopend. Na de laatste les komen leerlingen naar de begeleiding, en leerlingen vertrekken zodra alle taken op de planning voor die dag af en gecontroleerd (of overhoord) zijn. In de toetsweken hanteren wij aangepaste tijden.

Zowel leerlingen van het OBC Elst, als leerlingen van andere scholen mogen deelnemen aan de begeleiding deze locatie.

Op de onderbouwlocatie (Van der Duyn van Maasdamstraat 25) van het OBC Elst is Kim Alberts vestigingscoördinator. Samen met verschillende begeleiders en bijlesbegeleiders wordt passende ondersteuning voor iedere leerling gezocht.

Bijles bij Lyceo
Bijlessen kunnen je helpen om de lesstof beter te begrijpen en te verwerken. Ook kun je vragen stellen aan je vaste begeleider als je iets nog niet helemaal snapt. Hierdoor wordt het een stuk makkelijker om betere cijfers te halen. Door het benadrukken van de sterke punten en samen te werken aan verbeterpunten krijg je je zelfvertrouwen terug, waardoor je beter presteert. 

Meer weten? Kom langs voor een vrijblijvend intakegesprek of neem contact op met Kim Alberts.
Tel: 06 50427803
Mail:[email protected]
www.lyceo.nl/vestigingen/elst/obc/