Lees hier meer alles rondom de examens.

Planning voor examenleerlingen

Afsluiting schoolexamen mavo en havo 
Het schoolexamen wordt afgesloten op vrijdag 15 mei 2022 vóór 10.00 uur. Voor iedereen geldt dat alle zaken betreffende het schoolexamen volledig moeten zijn ingeleverd.

Akkoordverklaring
De definitieve cijferlijst schoolexamen werd op dinsdag 19 april vastgesteld.

Centraal schriftelijk examen
Het centraal schriftelijk examen wordt in 2022 gespreid afgenomen over 3 tijdvakken.

 • Tijdvak 1: donderdag 12 mei tot en met maandag 30 mei (reguliere afname)
 • Tijdvak 2: maandag 13 juni tot en met vrijdag 24 juni (reguliere afname en herkansing)
 • Tijdvak 3: dinsdag 05 juli tot en met vrijdag 08 juli (uitwijk- en herkansingsdata)

Spreiding examens
Leerlingen worden in staat gesteld om via Magister na overleg met de vakdocent aan te geven in welk tijdvak zij het centraal schriftelijk examen willen afleggen. De keuze moet uiterlijk 22 april 2022 via Magister kenbaar zijn gemaakt. Leerlingen die geen data doorgeven, leggen het centraal schriftelijk examen in zijn geheel gedurende tijdvak 1 af.

Uitslag mavo en havo 
Dit jaar zal zowel de uitslag van Mavo als Havo op drie momenten, volgend op de drie tijdvakken bepaald worden.

 • Uitslagbepaling tijdvak 1: donderdag 9 juni
 • Uitslagbepaling tijdvak 2: vrijdag 1 juli
 • Uitslagbepaling tijdvak 3: donderdag 14 juli

Indien de kandidaat voor spreiding van het examen heeft (moeten) kiezen, kan alleen de uitslag van de vakken per afgelegd tijdvak vastgesteld worden. Pas na het afleggen van het volledige examen kan bepaald worden of de kandidaat geslaagd is of (nog) niet.

Alle kandidaten worden op de dagen van de uitslagbepaling voor tijdvak 1 en 2 vanaf 15.00 uur gebeld. Hierbij beginnen we met de leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn. Indien een kandidaat het volledige examen heeft afgelegd en (nog) niet geslaagd is, wordt hij/zij op dezelfde dag nog op afspraak op school ontvangen door zijn mentor en een lid van de examencommissie.

Heeft de kandidaat het volledige examen afgelegd kan hij/zij op de dagen van de uitslagbepaling zijn/haar voorlopige cijferlijst vanaf 17.00 uur op school ophalen.

Niet geslaagd: wat dan?
Als je bericht hebt gekregen dat je definitief bent afgewezen, moet je een keuze maken voor je verdere toekomst. 

Je blijft op het OBC? Je doet volgend jaar een nieuwe poging op het OBC je diploma te behalen. Dat betekent dat je in principe in dezelfde vakken en dezelfde stof als dit jaar examen doet.

Je gaat weg van het OBC (en je gaat niet naar een andere “gewone” VO-school)? Je vergeet het hele diploma en zoekt een beroepsopleiding waar je met je overgangsbewijs van 3 naar 4 mavo en in het geval van havo het overgangsbewijs van 3 naar 4 havo naar toe kunt!

 • Mavo-leerlingenJe ontvangt een cijferlijst en een certificaat voor alle vakken waarvoor je een 6 of hoger hebt gehaald.
 • Havo- leerlingen: Je ontvangt een cijferlijst. Indien nodig kan een uitdraai worden gemaakt van het overgangsrapport van 3 naar 4 havo.
 • Mavo- en Havoleerlingen kunnen via een vavo-instelling (school voor volwassenenonderwijs) alsnog een Mavo- of Havodiploma halen.​​​​​​​

  Op grond van de cijferlijst krijg je vrijstelling voor de vakken die met een voldoende zijn afgesloten en soms ook voor vakken met een onvoldoende, mits er in totaal voldaan wordt aan de slaag/zakregeling.

Overleg dit met je mentor.

Diploma-uitreiking 
Voor Havo- en Mavoleerlingen is de diploma-uitreiking respectievelijk op maandag 4 juli en dinsdag 5 juli 2022.

Boeken en schoolmaterialen inleveren   
Datum en tijd voor het inleveren van de boeken wordt via Magister bekend gemaakt. ​​​​​​​Je krijgt van Iddink nog een overzichtslijst van de in te leveren boeken.

Boeken die door school ter beschikking zijn gesteld, moeten op een aparte tafel worden ingeleverd. Deze boeken staan dus niet op de lijst die je van Iddink ontvangt.

De commissie van beroep 
In de regeling schoolexamen is de commissie van beroep opgenomen. Deze commissie kunt u inschakelen als u meent dat er door de examencommissie een onjuiste maatregel is getroffen bij het uitvoeren van de regeling schoolexamen of het examenreglement. Indien noodzakelijk kunt u een verzoek schriftelijk indienen bij het secretariaat van de commissie van beroep.

Tot slot
​​​​​​​
Voor de komende weken: Sterkte en succes!